Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Seminárna práca a jej obsah

Seminárna práca predstavuje domácu úlohu na vysokých školách. Seminárne práce píšu študenti na všetkých školách, ako je Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA), na Technických školách, ako je FEA a mnohé ďalšie. Seminárky majú učiteľa informovať o tom, že žiak vynaložil úsilie v rámci samoštúdia na to, aby získal nové poznatky o svojej téme, ktorá mu bola pridelená. Vo všeobecnosti seminárne práce nebývajú s praktickou časťou, teda študent nerobí výskum. Zameriavajú sa na získavanie teoretických poznatkov z odbornej literatúry. Seminárna práca je vo všeobecnosti teda v teoretickej rovine.

Písanie seminárnych prác

Seminárna práca tvorí podstatnú časť známky
Známkovanie seminárnej práce

Na písanie seminárnych prác bude postačovať v dnešnej dobe internet. Na internete sa dajú nájsť rôzne knihy v elektronickej podobe, pričom v rámci citovania stačí napísať, že študent pracoval s plnohodnotnou knihou. Na písaní seminárnej práce zvyčajne stačí pracovať 1 deň. Bývajú krátkeho rozsahu, maximálne do 10 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). Každá škola má svoje vlastné kritéria pre písanie seminárnych prác a rovnako aj každý predmet a každý školiteľ. Vždy je zadanie subjektívne, pričom v súčasnej dobe COVID 19 sa môžu seminárne práce písať na náročnejšie témy. Je to najmä preto, že nemajú ako školitelia ohodnotiť žiakov, nakoľko ani pri písomkách ich nemožno riadne kontrolovať. Najrýchlejšie sa seminárna práca spracováva z Google Scholar, kde je dostupných množstvo užitočných kníh v elektronickej podobe. Pri náročnejšom spracovaní, resp. ak chce študent lepšiu známku, mal by zvážiť odborné články. Odborné články je možné nájsť napr. na www.researchgate.com, kde si študent nájde plnohodnotné publikácie rôznych uznávaných zahraničných autorov. Písanie seminárnych prác predstavuje nevyhnutnú súčasť štúdia na vysokých školách.

Seminárna práca vzor

Uvedieme si vzor seminárnej práce, ak by sme mali tému napr. Marketing v súčasnosti a najnovšie trendy. Najprv by sme použili rôzne definície marketingu, ktoré vysvetľujú, čo vlastne marketing je: Marketing rozumieme ako súbor aktivít, ktoré majú zabezpečiť odbyt výrobkov podnikateľskej jednotky. (Kotler, Keller, 2007) Podľa Kocina (2017) marketingový mix predstavuje súbor marketingových nástrojov, ktoré má každá spoločnosť možnosť ovplyvňovať. Sú vzájomne prepojené, ovplyvňujú sa a tvoria komplexný obraz spoločnosti a jej výrobkov. Zámerom spoločnosti by malo byť hľadanie optimálneho stavu a kombinácie jednotlivých nastavení v marketingovom mixe. Do marketingového mixu spadá cena, výrobok, distribúcia a reklama. Oba tieto typy zápisov sú správne, pričom môžeme uvádzať autora priamo do textu alebo na konci daného odseku. Niekedy sa používa aj zápis prostredníctvom poznámky pod čiarou, ktorej sa budeme venovať v najbližšom článku.