Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Profesionálny znalecky posudok Bratislava

Znalecký posudok Bratislava je dokument, ktorý posudzuje hodnotu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku. S týmto dokumentom sa nestretávame bežne ale bude potrebný pri riešení dedičského konania, ohodnotení nehnuteľnosti pri kúpe alebo predaji, pri vysporiadaní . Znalecky posudok Bratislava vypracováva odborník, zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V niektorých prípadoch však nie je vyžadovaný znalecký posudok znalca. Napríklad niektoré banky zamestnávajú svojich znalcov, ktorí ohodnocujú majetok pred tým ako poskytnú úver na nehnuteľnosť. Vždy je však potrebné si túto informáciu overiť, či takýto posudok bude postačovať.

Náležitosti znaleckého posudku, podklady potrebné pre vypracovanie posudku

Kvalitný znalecky posudok Bratislava
Pre vypracovanie znaleckého posudku v Bratislave oslovte odborníka

Ešte pred vypracovaním znaleckého posudku Bratislava je potrebné znalcovi predložiť určite požadované dokumenty. Tieto dokumenty sa líšia podľa druhu nehnuteľnosti, na ktorú má byť posudok vypracovaný. Napríklad na posúdenie hodnoty rodinného domu bude potrebná aktuálna kópia listu vlastníctva, aktuálna kópia katastrálnej mapy, doklad o veku stavby – preukazuje sa kolaudačným rozhodnutím alebo potvrdením príslušnej obce, technická dokumentácia. Znalec si nehnuteľnosť príde obhliadnuť na miesto, urobí potrebnú fotodokumentáciu. Na základe týchto informácií následne vypracuje znalecký posudok. Znalecký posudok Bratislava obsahuje určité náležitosti, ktoré sú súčasťou každého posudku – výpočet technickej hodnoty, stanovenie všeobecnej hodnoty a prílohy. Technicky sa dokument skladá z titulnej strany, úvodnej časti, posudku, záverečnej časti, príloh, znaleckej doložky. Za vypracovanie znaleckého posudku si znalec bude požadovať znalečné. Je to suma, ktorá znalcovi prináleží za vypracovanie posudku, za stratu času, za náklady spojené s cestovaním na miesto, atď. Hodnota nehnuteľnosti sa posudzuje ako hodnota rezidenčných nehnuteľnosti – teda nehnuteľností určených na bývanie, alebo nerezidenčných nehnuteľností, teda komerčnej nehnuteľnosti. Záleží na tom, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza – hodnota nehnuteľnosti v strede hlavného mesta bude diametrálne rozličná v porovnaní s nehnuteľnosťou umiestnenou na dedine. Znalecký posudok je dokument, ktorý slúži ako podklad na právne úkony. Musí ho vypracovať súdny znalec. Avšak v ojedinelých prípadoch je možné osloviť aj inú osobu, ktorá vypočíta hodnotu a tento posudok vypracuje. Sú to znalci bánk, realitných kancelárií a podobne. Vždy si však treba overiť, či takto vypracovaný posudok bude na daný účel postačujúci. Viac informácií získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.dobra-stavba.sk/.